Home / SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA

SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA

Skupština opštine Modriča ostvaruje zakonodavnu vlast u okviru poslova povjerenih opštini. Ona je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine. Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju na konstitutivnoj sjednici Skupštine iz reda odbornika većinom glasova izabranih odbornika.

Predsjednik Skupštine opštine
Petar Gagulić

Potpredsjednik Skupštine opštine
Siniša Nikić

Sekretar Skupštine opštine
Đorđa Nikić

 

Tel: 00387 (0)53 810 428
Tel/fax: 00387 (0)53 810 058
Nadležnosti Skupštine opštine:

1. Donosi Statut opštine.
2. Donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje.
3. Donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe.
4. Donosi budžet i završni račun.
5. Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe.
6. Donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima,
kada je ovlašćena zakonom.
7. Donosi provedbene planove.
8. Donosi odluke o raspolaganju imovinom opštine.
9. Donosi program uređenja građjevinskog zemljišta.
10. Donosi odluku o određjivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta.
11. Donosi odluku o proglašenju praznika opštine.
12. Donosi odluku o simbolu opštine.
13. Donosi odluku o članstvu opštine u Savezu opština i gradova
i udruživanju u druge saveze i organizacije.
14. Donosi plan korišćenja javnih površina.
15. Donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke.
16. Donosi odluku o nagradama i priznanjima.
17. Bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika SO,
zamjenika načelnika opštine i sekretara SO.
18. Odlučuje o zaduženju opštine.
19. Osniva javna i komunalna preduzeća i ustanove drugih djelatnosti
za obavljanje poslova od interesa za opštinu.
20. Raspisuje javni zajam i samodoprinos.
21. Raspisuje referendum.
22. Daje mišljenje o promjeni granica opštine.
23. Oodlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

 

Dokumenti

ETIČKI KODEKS

UPUTSTVO O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča