Home / NOVOSTI / BiH / Saopštenje za javnost regionalnog udruženja ratnih zarobljenika – logoraša „POSAVINA“ Modriča

Saopštenje za javnost regionalnog udruženja ratnih zarobljenika – logoraša „POSAVINA“ Modriča

Putem naših stalnih saradnika dostavljeno nam je saopštenje za javnost regionalnog udruženja ratnih zarobljenika – logoraša „POSAVINA“ Modriča, koje prenosimo u cjelosti.

REGIONALNO UDRUŽENJE RATNIH ZAROBLJENIKA –LOGORAŠA „POSAVINA“ MODRIČA

Broj:03-73/15

Datum:21.04.2015.godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NAKON POVUČENE OSTAVKE PREDSJEDNIKA SAVEZA LOGORAŠA REPUBLIKE SRPSKE BRANISLAVA DUKIĆA

 

1.Na osnovu Odluke BORS-a da prekine saradnju sa Savezom Logoraša Republike Srpske zbog ratne prošlosti predsjednika Branislava Dukića, na vanrednoj sjednici Predsjedništva Saveza Logoraša održanoj 18.04.2015.godine u Banja Luci,pripremljeni su Zaključci koje je pripremio Upravni odbor Saveza Logoraša RS, u kojima se ne prihvata ostavka Dukića na mjestu predsjednika Saveza Logoraša RS.

Pretstavnici regija Posavina i Višegrad u Predsjedništvu Saveza Logoraša, su tražile da se od strane Predsjedništva Saveza Logoraša formira Komisija za ispitivanje ratne prošlosti Branislava Dukića, jer su pisani dokazi o njegovoj ratnoj prošlosti ozbiljni, a u članstvu ovih regija su se pojavili logoraši iz Hrasnice koji tvrde da su te priče istinite.Ovakav prijedlog je odbijen od strane Predsjedništva i postavljena je na dnevni red sjednice Predsjedništva jedina tačka–Izjašnjavanje o prihvatanju ili neprihvatanju Dukićeve ostavke.Odmah nakon toga pretstavnici regija Posavina i Višegrad su napustili sjednicu Predsjedništva,a pretstavnici ostalih regija nisu prihvatili ostavku Dukića, iako je ona bila neopoziva;

 

2.U Posavini ima 4 udruženja ratnih zarobljenika-logoraša (Brod,Modriča,Šamac sa članstvom iz opština Donji Žabar i Pelagićevo, i Vukosavlje)koja su registrovana u sudu i imaju pravni subjektivitet.Regija Posavina ima najveći broj logoraša u Savezu, ako tome dodamo Udruženje logoraša Derventa, koje je izašlo iz Saveza Logoraša RS pre nekoliko godina zbog neslaganja sa Dukićevim načinom vodenja Saveza, i još Regionalno udruženje logoraša Višegrad, to je skoro polovina od ukupnog broja logoraša Republike Srpske.

 

3.Inicijator za formiranje Saveza Logoraša RS i sve potrebne radnje vezane za njegovo formiranje je uradio tadašnji predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika-logoraša Brod, pokojni Savo Ivanović a ne Dukić, kako sam navodi;

 

4.Prema Statutu Saveza logoraša delegati u Skupštini i Predsjedništvu se biraju po broju članstva udruženja, tako da na svakih 200 članova udruženja ide jedan delegat.Upravni odbor Saveza je suprotno odredbama Statuta Saveza, donio odluku o organizovanju Saveza logoraša po principu izbornih jedinica za opšte izbore u RS, čime su regionalna udruženja koja obuhvataju više opština bez opštinskih udruženja a imaju po sto ili manje članova, dobila po tri mjesta u organima Saveza, a Posavina sa najvećim brojem članova je dobila ukupno 2 mjesta.

 

5.Udruženja iz Broda, Modriče,Šamca, Dervente i Višegrada su usklađena sa Zakonom o udruženjima i fondacijama,imaju organe upravljanja, svake četvrte godine održavaju izbore unutar svojih organizacija i imaju uređene spiskove članova, po vremenu i mjestu logorovanja, a godišnje finansijske izvještaje dostavljaju svake godine opštinskim skupštinama i odjeljenjima za finansije.Većina ostalih udruženja u Savezu nisu usklađena sa Zakonom o udruženjima i fondacijama,nemaju organe upravljanja, nemaju spiskove članova,te pretstavljaju udruženja od jednog člana.Nisu sproveli izbore unutar svojih organizacija od njihovog osnivanja,a finansijske izvještaje ne dostavljaju niti skupštinskim opštinama-odjeljenjima za finansije, niti Savezu;

 

6.Organi upravljanja Saveza logoraša nisu u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama.Postoji Skupština Saveza kao zakonodavni organ čiji broj delegata nije u skladu sa Statutom Saveza, te postoje dva izvršna organa Upravni odbor i Predsjedništvo Saveza.

Jedni te isti ljudi su članovi Skupštine Saveza, Upravnog odbora i Predsjedništva Saveza što je očigledno spajanje funkcija i pretstavlja očigledan sukob interesa. Predsjednici Upravnog odbora i Skupštine stalno prisustvuju sjednicama Predsjedništva Saveza sa pravom glasa a u odsustvu Predsjednika Saveza vode sjednicu Predsjedništva;

 

7.Ne postoje poslovnici o radu Skupštine, Predsjedništva i Upravnog odbora Saveza.

Najčešće Dukić vodi sjednicu, ne daje tačke dnevnog reda na raspravu, ne daje pravo diskusije članovima sa kojima se ne slaže,sam donosi zaključke koji se u principu nikada ne sprovode.Kada sjednice vode predsjednik Upravnog odbora ili Skupštine ponašaju se isto kao i Dukić.

Organi Saveza rade na principu preglasavanja pretstavnika ozbiljnih udruženja u Savezu od strane Dukićevih poltrona, pa čak i po pitanjima za koje je neophodno da se odluke donose konsenzusom;

 

8.Sjednice Predsjedništva se održavaju najmanje 4 puta godišnje,a za mjesta održavanja se biraju što udaljenije opštine u RS-u kako bi se članovima isplatili što veći putni troškovi.

Stalna tačka dnevnog reda na svakoj sjednici Predsjedništva su aktivnosti Predsjedništva između dvije sjednice, gdje Dukić, Medić, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine izvještavaju o putovanjima na raznoraznim obilježavanjima značajnih datuma,gostovanjima po emisijama, posjetama institucija po Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori i sl.,gdje troše ogromna sredstva a Savez nema nikakve koristi od toga.Za navedena putovanja ne postoji prethodno odobrenje Predsjedništva Saveza, nego samo izvještavaju o njihovoj realizaciji.Postoje ozbiljne indicije o malverzaciji sa putnim nalozima, što treba ispitati.

Najuže rukovodstvo Saveza išlo je na putovanje u Izrael, SAD, Australiju i Rusiju, gdje su potrošene velike pare.Članovi delegacije su prilikom posjete SAD-a i Australije dokumentarne filmove o zločinima nad srbima koje su trebale djeliti besplatno tamošnjim srbim, prodavali po visokim cijenama.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza je iz Trebinja i dolazi najmanje 1-2 puta mjesečno u Banjaluku, za šta dobija visoke putne troškove i zato slepo podržava Dukića;

 

9.Savez logoraša Republike Srpske nije ispunio osnovne programske ciljeve a to su poboljšanje životnog statusa ratnih zarobljenika-logoraša i dokazivanje zločina nad srpskim logorašima i ratnim zarobljenicima.

Logoraši i ratni zarobljenici jedini od kategorija žrtava rata nemaju svoj zakon, nije usvojen ni predloženi Zakon o torturi,silovane srpkinje jedine nisu priznate kao žrtve seksualnog mučenja, dok žene bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u FBiH jesu.

Savez logoraša nije planirao niti dodijelio novčana sredstva udruženjima-članicama Saveza za pripremu i podršku svjedoka,te troškova odlaska na sud,jer se jednostavno ne bavi tom problematikom, a najviše presuda za počinjene ratne zločine nad srbima je doneseno za područje Broda, Modriče, Šamca, Dervente i Višegrada.

Vlada Republike Srpske je dala 400 hiljada KM Savezu Logoraša za podizanje tužbi članova Saveza protiv FBiH.Od tih para podignute su 56 tužbe po 2 hiljada KM i plaćeni su troškovi vještačenja u iznosu od 9 hilada KM, što sve ukupno iznosi 121 hiljada KM.Za ostalih 279 hiljada KM nema traga a odgovorni su Dukić i Boro Medić kao potpredsjednik Saveza zadužen za finansije.

Planiranje i podjelu finansijskih sredstava Saveza na godišnjem nivou vrše Dukić i Medić, bez godišnjeg finansijskog plana koji bi trebao biti usvojen od organa Saveza,a na kraju godine samo friziraju izvještaje o utrošenim novčanim sredstvima;

 

10.Članovima Predsjedništva Saveza Logoraša koji slijepo podržavaju Dukića djeljene su novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje bez konkursa i odluke Predsjedništva Saveza u iznosu od 5-8 hiljada KM, iako u njihovim udruženjima ima stambeno ugroženijih članova;

U 2014.godini bez odluke upravnih organa Saveza, članovi Predsjedništva Saveza su boravili u banju Vrućicu na desetodnevnom liječenju,koju članovi Predsjedništva Saveza iz Broda, Šamca, Modriče i Višegrada nisu prihvatili, jer ima mnogo bolesnijih i siromašnijih članova Saveza od članova Predsjedništva,a tom prilikom regija Posavina je na banjsko liječenje poslala najugroženijeg člana iz Brodskog Udruženja;

Postoje ozbiljne indicije da su pravljene finansijske malverzacije prilikom snimanje dokumentarnih filmova o počinjenim zločinima nad srpskim logorašima i civilima.

 

11.Pojedini članovi Predsjedništva Saveza među kojima i sam Dukić odbijaju da svjedoče u predmetima ratnih zločina pred sudovima,ili što je još gore, neki od njih svjedoče na štetu srpskih žrtava i pravde u cjelini.

 

12.U Predsjedništvu Saveza sjede i ljudi koji nisu uopšte bili u logorima i nemaju status logoraša.

 

13.Zbog svega prethodno navedenog a i niza drugih stvari, kojih zbog interesa Saveza nismo naveli u ovom saopštenju, tražimo odlazak Branislava Dukića i Bore Medića iz Saveza logoraša Republike Srpske.

Ukoliko ne dođe do ozbiljne reforme organa upravljanja Saveza i pravno i finansijsko–materijalno usklađivanje rada Saveza sa postojećom zakonskom regulativom, neće biti moguće ostvariti programske ciljeve i zadatke zbog kojih je Savez i osnovan.

U tom slučaju udruženja iz regije Posavina biće prinuđena da napuste Savez logoraša Republike Srpske.

 

PREDSJEDNIK

Vlado Dragojlović

 

 

 

 

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...