Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos – OSNOVNI SUD U MODRIČI

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos – OSNOVNI SUD U MODRIČI

Portal Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je objavio konkurs za tri radna mjesta.

1) Daktilograf-zapisničar – 2 (dva) izvršioca, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih radnika sa bolovanja, uz probni rad u skladu sa Zakonom.
Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da ima propisanu stručnu spremu, SSS, IV stepen,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
da nije osuđivan,
poznavanje rada na računaru.

2) Vozač, ložač, kućni majstor, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak
da nije osuđivan,
da ima SSS, IV stepen tehničkog smjera,
stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova,
položen stručni ispit iz oblasti protivpožarne zaštite,
položen vozački ispit „B“ kategorije,
6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

3) Čistačica, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
da nije osuđivan,
da ima SSS, III stepen.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za radno mjesto daktilograf-zapisničar: uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj SSS-IV stepen, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o državljanstvu, rodni list, potvrdu ili certifikat o poznavanju rada na računaru, potvrdu o neosuđivanosti ili izvod iz kaznene evidencije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Za radno mjesto vozač, ložač, kućni majstor: uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj SSS-IV stepen tehničkog smjera, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o državljanstvu, rodni list, potvrdu o neosuđivanosti ili izvod iz kaznene evidencije, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije, potvrdu o položenom ispitu protivpožarne zaštite, potvrdu o radnom iskustvu, diplomu o završenom ispitu stručne osposobljenosti za rukovalac parnih kotlova. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Za radno mjesto čistačica: uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj SSS-III stepen, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o državljanstvu, rodni list, potvrdu o neosuđivanosti ili izvod iz kaznene evidencije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Kandidati za radno mjesto daktilograf-zapisničar koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti u kucanju, radu na kompjuteru i intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

Kandidati za radno mjesto vozač, ložač kućni majstor koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti i testiranje znanja za rukovaoca parnih kotlova, ispitanog vatrogasca, vozača i kućnog majstora, kao i intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

Kandidati za radno mjesto čistačica koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

Prijavu na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom
„Prijava na Konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto) – ne otvaraj“. Na poleđini koverte navesti: ime i prezime kandidata, adresu, telefon.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivsanja u dnevnim novinama. Konkurs će biti objavljan i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

Otvoreno do: 10.03.2016.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...