Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 5. sjednica Skupštine opštine Modriča

Održana 5. sjednica Skupštine opštine Modriča

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 24. februara 2017. godine održana je 5. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 26 odbornika. Na početku sjednice jednoglasno je usvojen sljedeći

 

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 29.12.2016. godine.
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Skupštine opštine Modriča za 2016. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Programa rada Skupštine opštine Modriča za 2017. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2017. godini.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o dodatnom dugoročnom zaduženju opštine Modriča u okviru komponente 2B. „Projekta hitnog oporavka od poplava“.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjena dijela Regulacionog plana „Modriča 1“- „Obdanište“.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Modriča – k.č. broj: 817/296 k.o. Garevac.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Modriča – k.č. broj: 2670/46 k.o. Garevac.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu prava posjeda na nekretninama.
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju zamjenskog člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Modriča.
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Modriča.
 15. Razmatranje Zaključka o prijedlogu člana Školskog odbora JU OŠ „Sutjeska“ Modriča.
 16. Razmatranje Zaključka o prijedlogu člana Školskog odbora JU SŠC „Jovan Cvijić“ Modriča.
 17. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2016. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča.
 18. Razmatranje Informacije o epizotiološkoj situaciji na području opštine Modriča.
 19. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa omladinske politike u 2016. godini.
 20. Razmatranje Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinica Modriča za 2016. godinu.
 21. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 22. Razno.

Najveću pažnju odbornika izazvao je  Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2016. godinu i Program rada Skupštine opštine Modriča za 2017. Godinu. Tačke su nakon diskusije odbornika usvojene većinom glasova.

„Izvještaj koji je dostavljen odbornicima na razmatranje se mnogo razlikuje od izvještaja u nekom predhodnom periodu i kao takav  mogao je da posluži jednoj kvalitetnoj raspravi. Sve iznesene kritike su dobronamjerne i u cilju poboljšanja izvještaja u budućem vremenu. Kada je riječ o Programu radu bilo je određenih zamjerki. Moram istaći da bez obzira što je dokument usvojen ovakav kakav jeste, svaki odbornik, organizacija ili politička partija  ukoliko se ukaže potreba za bilo koju temu može se naći na dnevnom redu skupštinskog zasijedanja“, istakao je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Odluka o dodatnom dugoročnom zaduženju opštine Modriča u okviru komponente 2B. „Projekta hitnog oporavka od poplava“ usvojena je nakon duže diskusije i pitanja odbornika. Dodatna pojašnjenja po ovoj tački dao je v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Borislav Gvozden.

„Nastavljamo sa onim što smo započeli a to je rješavanje najvećeg infrastrukturnog problema u našoj opštini a to je kišna kanalizacija.Ova dodatna kreditna sredstva koja imamo namjeru da uzmemo iskoristićemo za rekonstrukciju glavnog kolektora kišne kanalizacije. Nadamo se da će ova sredstva da posluže kao naše učešće i u privlačenju određenih donatorskih sredstava koja bi trebalo da budu i u većem iznosu i onda bi smo uspjeli da ovaj krupan kapitalni projekat realizujemo u što većoj mjeri“ rekao je Borislav Gvozden.

Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2016. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča je takođe izazvala veću raspravu. Nakon što je više odbornika uzelo riječ i postavilo pitanja, odgovore i pojašnjenja na njih dala je v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove Bosa Novaković. Tačka je jednoglasno usvojena.

Ostale tačke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Sjednica je završena u 14.30 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...