Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI OGLAS: „Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica”

JAVNI OGLAS: „Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica”

Na zvaničnoj stranicu opštine Modriča, tj. zvaničnoj prezentaciji administrativne službe opštine Modriča objavljen je javni oglas za odabir korisnika po Programu „Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica” a koji realizuje Vlada FBiH i u cilju je zapošljavanja ili samozapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku.

Na spisku opština koje su obuhvačene ovim projektom je i opština Modriča, pa smatramo da je ova informacija vrlo važna za jedan dio građana naše opštine tako da ovdje prenosimo kompletan tekst ovog javnog poziva.

Zainteresovanim skrećemo pažnju da je poziv izdat, odnosno potpisan, 07.05.2015. a rok za prijavu je, kako navode,  20 dana od dana objave, stoga je ostalo još malo vremena, pa zainteresovani moraju brzo reagovati ukoliko žele se prijaviti u Program.

Izvorna informacija nalazi se na sajtu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, OVDJE ( direktan link).

Bosnia and Herzegovina

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2015. i 2016. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI OGLAS

za odabir korisnika po Programu

„Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica
na prostoru općina Vukosavlje, Modriča, Zvornik, Han Pijesak, Sokolac, Bijeljina, Lopare, Ugljevik,
Osmaci, Teslić, Prnjavor, Prijedor, Doboj, Foča, Šipovo, Kotor Varoš, Bosanski Novi, Bosanska
Kostajnica, Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Šekovići, Vlasenica, Milici, Srebrenica, Višegrad,
Rogatica, Gacko, Nevesinje i Berkovići, u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika11

 • PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka za odabir korisnika pomoći po Programu „Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica na prostoru općina Vukosavlje, Modriča, Zvornik, Han Pijesak, Sokolac, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Teslić, Prnjavor, Prijedor, Doboj, Foča, Šipovo, Kotor Varoš, Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Šekovići, Vlasenica, Milići, Srebrenica, Višegrad, Rogatica, Gacko, Nevesinje i Berkovići, u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika”.

 • CILJ PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju projekata povratka na prostoru navedenih općina, kroz sufinansiranje projekata od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Programom će se stvoriti uslovi za zapošljavanje, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zajednicama i osiguranje što većeg stepena samoodrživosti povratka, te prevazilaženje negativnih uticaja ekonomske krize, kroz slijedeće Programe pomoći:

 1. Izgradnja i opremanje farmi brojlera po sistemu „ključ u ruke”:
 2. Farma 5.000 brojlera
 3. Farma 10.000 brojlera
 4. Farma 15.000 brojlera
 5. Dodjela junadi za tov (od 5 do 25 junadi).
 6. Dodjela visoko steonih junica (od 5 do 10 junica).
 • KORISNICI SREDSTAVA

Fizička lica/povratnici u navedene općine, u skladu sa općim i posebnim kriterijima utvrđenim ovim Javnim oglasom.

SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: +387 33 201 756
e-mail: [email protected]

 

 1. Izgradnja i opremanje farmi brojlera po sistemu „ključ u ruke“:
 2. Farma 5.000 brojlera – 60% finansira Ministarstvo, a 40% lično učešće korisnika (minimalno upošljavanje 1 novog radnika/povratnika po Programu)
 3. Farma 10.000 brojlera – 50% finansira Ministarstvo, a 50% lično učešće korisnika (minimalno upošljavanje 2 nova radnika/povratnika po Programu)
 4. Farma 15.000 brojlera – 30% finansira Ministarstvo, a 70% lično učešće korisnika (minimalno upošljavanje 3 nova radnika/povratnika po Programu)
 5. Dodjela junadi za tov:
 6. a) Osnovno stado od 5 do 25 junadi – 70% finansira Ministarstvo, a 30% lično učešće korisnika
 7. Dodjela visoko steonih junica.
 8. a) Osnovno stado od 5 do 10 visoko steonih junica – 70% finansira Ministarstvo, a 30% lično učešće korisnika
 • KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

Razmatrat će se samo prijave koje se odnose nas jedan od sljedećih projekata:

 • Izgradnja i opremanje farmi brojlera po sistemu „ključ u ruke”;
 • Dodjela junadi za tov;
 • Dodjela visoko steonih junica.
 1. Opći (obavezni – eliminatorni) kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička lica:
  • Daje povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području jedne od navedenih općina;

Dokaz: uvjerenje/potvrda o povratku izdata od strane nadležnog općinskog organa ne starija od 1 godine od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija) i ovjerena fotokopija lične karte izdata u mjestu povratka (ovjera ne starija od 3 (tri) mjeseca).

 • Registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak ili izrazio spremnost registracije kod nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava;

Dokaz: potvrda o registraciji (orginal ili ovjerena kopija) ili ovjerena izjava o spremnosti registracije djelatnosti nakon potpisivanja ugovora o odobravanju donacije.

 • Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se tražena pomoć može optimalno iskoristiti – da ima izgrađen objekat adekvatan za uzgoj traženog broja osnovnog stada (Programi pomoći 2. i 3.);

Dokaz: ZK izvadak, ugovor o obnovi objekta, potvrda o uslovnosti objekta ili neki drugi dokaz kojim se može potvrditi uslovnost i vlasništvo ili efektivno korištenje nekretnine.

 • Spremnost zapošljavanja novih radnika/povratnika (Programi pomoći 1.) u skladu sa članom IV. Javnog oglasa

Dokaz: izjava o spremnosti zapošljavanja određenog broja novih radnika/povratnika, ovjerena od nadležnog općinskog organa ili notara.

 • Spremnost sufinansiranja projekta u traženom iznosu kao lično učešće korisnika

Dokaz: izjava o spremnosti sufinansiranja projekta u iznosu shodno vrsti tražene pomoći, ovjerena od nadležnog općinskog organa ili notara.

(Sve izjave i kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa uprave ili kod notara)

 • Ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili nekog drugog donatora;

Dokaz: izjava o korištenju/nekorištenju, vrsti i vrijednosti pomoći za održivi povratak, ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara.

 • Broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;

Dokaz: kućna lista izdata u općini povratka sa podacima o broju, starosti i srodstvu članova domaćinstva, ne starija od 6 (šest) mjeseci od čega za punoljetne članove domaćinstva kopije ličnih karata, a za maloljetne rodni list ili dokaz o pohađanju škole.

 • Dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i si.);

Dokaz: uvjerenje/potvrda o pripadnosti ranjivoj kategoriji izdata od strane nadležnog organa (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).

 • Biznis plan – projekat za djelatnost;

Dokaz: biznis plan ili projekat sa svim potrebnim parametrima kojim se dokazuje opravdanosot za realizaciju projekta (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).

 • Da ima sve potrebne saglasnosti i dozvole za izgradnju farme ili se nalazi u fazi prikupljanja istih Dokaz: Urbanistička saglasnost, građevinska dozvola ili izjava o spremnosti da će dostaviti tražene dokumente prije početka realizacije (za Program pomoći 1.).
 • Raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;

Dokaz: ZK izvadak sa naznakom površine obradive zemlje, ugovor o zakupu ili neki drugi akt kojim se dovodi u vezu pravo raspolaganja/korištenja aplikanta u odnosu na vlasnika nekretnina (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).

 • Ukupni mjesečni prihodi – primanja podnosica prijave i članova porodičnog domaćinstva;

Dokaz: potvrde o zaposlenosti/nezaposlenosti, ček od penzije ili neki drugi akt kojim se potvrđuje prihod podnosioca prijave kao i punoljetnih članova domaćinstva ili izjava o visini primanja u poljoprivredi (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).

 • Radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva;

Dokaz: ugovor o radu ili neki drugi akt kojim se potvrđuje radni odnos (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).

(Sve izjave i kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa uprave ili kod notara)

 • SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba da sadrži slijedeće:

Prijavni obrazac za učešće u Programu „Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica, u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika”, koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva, adresa: Terezije 56, Sarajevo ili u elektronskoj formi na web stranici www.fmroi.qov.ba:

– Dokazi iz općih i posebnih kriterija, iz tačke V. ovog Javnog oglasa.

 • NAČIN OBRADE ZAHTJEVA – IZBOR KONAČNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar na prijedlog Komisije.

 

 • NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Dostavljanje aplikacija se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za odabir korisnika po Programu „Izgradnja i opremanje farmi
brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica, u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja

Nepotpune, neblagovremene i prijave za programe pomoći koji nisu specifirani u članu II. ovog oglasa neće

se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543

 

 

 

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom oglasu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i i^bjegljca, a obavijest o donošenju istihBroj: 03-36-2-117-2/15
Sarajevo, 07.05.2015.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac prijave na Javni oglas za odabir korisnika po Programu Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela
junadi za tov i visoko steonih junica, u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika “

PRIJAVA – FIZIČKO LICE

 1. LIČNI PODACI

Prezime__________________ Ime oca___________________ Ime___________________

JMB ____________________ BROJ LK _________________ IZDATA U _____________

ADRESA:

(Ulica i broj) __________________ MJESTO ______________ OPĆINA ______________

KONTAKT                                 Godina                                        Broj članova

TELEFONI _______________ povratka __________________ domaćinstva ___________

 1. PROGRAM POMOĆI(Traženi oblik pomoći označi sa: X)
 2. Izgradnja i opremanje farmi brojlera po sistemu „ključ u ruke“:

□ farma 5.000 brojlera, □ farma 10.000 brojlera, □ farma 15.000 brojlera

 1. Dodjela junadi za tov (od 5 do 25 junadi) □
 2. Dodjela visoko steonih junica (od 5 do 10 junica) D

NAZIV/OPIS PROJEKTA

(Napomena: Korisnik se treba opredjeliti za samo jedan od ponuđenih Programa pomoći)

I. PRILOŽENI DOKAZI

Datum_______ 2015.g.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...