Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređene vrijeme u Opštinsku upravu Modriča

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređene vrijeme u Opštinsku upravu Modriča

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređene vrijeme u  Opštinsku upravu Modriča

Oblast: Administrativne i slične usluge
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 09.06.2016.
Broj izvršilaca: 2

Opis radnog mjesta

 1. Samostalni stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove…….1 izvršilac
 2. Urbanističko-građevinski inspektor………………………………………..1 izvršilac

II Opis poslova i zadataka

Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne službe opštine Modriča-Prečišćeni tekst («Službeni glasnik opštine Modriča», broj: 9/12, 10/12, 3/13, 9/14,11/14 i 3/16).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18. godina,
3 da ima opštu zdrastvenu sposobnost,
4 da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine poslije objavljivanja konkursa.
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
7.da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 151 i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», broj:101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),

IV Posebni uslovi

a) za poziciju pod rednim brojem 1:

1.Visoka školska sprema,VII/1 stepen školske spreme, završen građevinski fakultet, smjer opšti ili prvi ciklus studija, diplomirani inženjer građevinarstva sa najmanje 240 ECTS bodova,
2.tri godine radnog iskustva u struci,
3.položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
4.poznavanje rada na računaru,

 1. b) za poziciju pod rednim brojem 2:

1.Visoka školska sprema, VII/1 stepen školske spreme, završen građevinski ili
arhitektonski fakultet ili prvi ciklus studija- diplomirani inženjer
građevinarstva ili arhitekture sa najmanje 240 ECTS bodova,
2. tri godine radnog iskustva u struci,
3. položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
4. poznavanje rada na računaru,

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti na rad, s tim da je dužan isti položiti u roku šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos.
V Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs

1.Uz prijavu kandidati prilažu biografiju sa opisom posla koji su do sada obavljali i fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova radnog mjesta:
-fotokopija diplome o završenom fakultetu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi odnosno lice koje nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže izjavom da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit;
-isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz  kojeg se vidi na kojim poslovima i kojom stručnom spremom),
-ispravu da poznaje rad na računaru,
(ako kandidat nema dokaz o poznavanje rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua);

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati su dužani priloži fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pismenoj formi:
  a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
  v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  g) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
  d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 151 i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi;(ne može biti vlasnik ili suvlasnik privrednog društva,član organa političke stranke, član upravnog i nadzornog odbora pravnog lica čiji je osnivač Opština Modriča ili Republika Srpska, odbornik u Skupštini opštine  niti da obavlja izvršnu funkciju u organima vlasti Republike Srpske),

3.Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni;

VI-Potrebna dokumenta po završetku konkursnog postupka

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika , dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz Poglavlja V, tačka 1. i 2. podtačka. a) i v)  i ovjerenu pismenu izjavu za podtačke b), g) i d), rodni list i uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti;

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Prijave se mogu  dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakom «Prijava na konkurs za rad u Opštinskoj upravi»
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs je otvoren 15. dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srpske« i dnevnom listu «Glas Srpske». Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: JU Zavod za zapošljavanje

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...