Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI KONKURS za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Modriča

JAVNI KONKURS za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Modriča

Prenosimo objavu sa stranice opštinske uprave Modriča, u cjelosti:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
NAČELNIK – OPŠTINSKA UPRAVA
Odjeljenje za prostorno uređenje
stambenokomunalne poslove i ekologiju

Broj:     05/1-36-5/18
Datum:  22.01.2018. godine

Na osnovu člana 142. stav  7. Zakona o uređenju prostora i građenju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16)  i člana 7. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje , stambeno komunalne poslove i ekologiju opštine Modriča objavljuje

JAVNI KONKURS
za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Modriča

 I

Pozivaju se zainteresovana fizička i pravna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled objekata na području opštine Modriča i to iz sledećih oblasti i struke:
-Arhitekture,
-Građevinarstvo,
-Elektrotehnike (slaba i jaka struja),
-Mašinstva,
-Saobraćaja.

II

Na javni konkurs mogu se prijaviti pravna i fizička lica odgovarajućih struka i profila, koja ispunjavaju uslove iz člana 142. Zakona o uređenju prostora i građenju ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), a u skladu sa članom 110., 112. i 116. Zakona o uređenju prostora i građenju posjeduju licencu za izradu , reviziju tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.

III

Članovi komisije ne mogu biti službena lica koja su zaposlena kod organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, lica koja su učestvovala u građenju objekta, lica koja su vršila poslove stručnog nadzora kao  ni lica koja su zaposlena kod izvođača radova, a nisu učestvovala u izgradnji objekta.

IV

U  prijavi  na javni konkurs neophodno je navesti tačnu adresu i opštinu stanovanja/sjedišta, broj telefona (mobitel, fiksni, faks), email, naziv poslovne banke i broj transakcionog računa, te priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Ovjerenu kopiju licence iz tačke II ovog konkursa (za pravna i fizička lica),
  2. Ovjerenu kopiju lične karte,
  3. Ovjerenu izjavu kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavjestiti Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju opštine Modriča o svom izuzeću iz tačke III konkursa,
  4. 4. Pravno lice koje se prijavljije na konkurs, osim ovjerene kopije licence za pravno lice, prilaže spisak svih zaposlenih lica ovjeren od Poreske uprave (ne stariji od 3 mjeseca) i kompletnu dokumentaciju konkursa za svako fizičko lice zaposleno u tom pravnom licu, a koje planira imenovati u komisije za tehnički pregled.

V

Prijave se podnose u roku od  15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama ,,Glas Srpske „, uredno zapakovano u kovertu, neposredno u Šalter sali opštine Modriča( šalter  broj  2) ili poštom, na adresu:
Opština Modriča
Odjeljenje za prostorno uređenje,
stambeno komunalne poslove i ekologiju
Vidovdanska br.1 74 480 Modriča
Sa naznakom: Za javni konkurs za tehnički pregled objekata – ne otvaraj-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji organa i ne vraća se podnosiocu.

VI

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata biće objavljena na oglasnoj tabli opštine Modriča i internet stranici opštine Modriča, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja javnog konkursa.

VII

Lista pravnih i fizičkih lica za učešće u radu Komisije za tehnički pregled objekata važi dvije godine od dana objavljivanja, nakon čega se ponovo sprovodi javni konkurs.

Kandidati sa liste pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog konkursa dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda objekta, ovom organu blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcionog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova.

Članovi Komisije koji budu postupili suprotno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju,  Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe i rješenja o imenovanju komisije, gube pravo da vrše tehnički pregled objekata i biće brisani sa liste lica koja ispunjavaju uslove.

Obrazac izjave iz tačke IV alineja 3.  može se preuzeti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati u Šalter sali (šalter  broj 2)  ili na internet stranici :www.modrica.ba

Kontakt telefoni: 053/810-511 i 053/810-433

                                                                                                                                              

NAČELNIK ODJELJENJA
Jovan Mišić, dipl.inž.građ.

 

IZJAVA

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...