Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i Nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i Nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča

Na zahtjev čitalaca portala modričainfo objavljujemo tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i Nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča.

Ovaj Javni konkurs sprovodi se po odluci sa zadnje sjednice SO Modriča a isti je objavljem u dnevnom listu “Glas Srpske” i Službenom glasniku Republike Srpske broj 91 od 04.10.2017. godine.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Napominjemo da tekst Konkursa koji ovdje objavljujemo je isključivo informativne prirode ta Vas upučujemo da isti pogledate na internet stranici JU Službeni glasnik Republike Srpske OVDJE
tj. LINK : ( https://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads_years.jsf;jsessionid=A2E13CB962083968A07C4FD86E373D20 ).

U nastavku je tekst Javnog konkursa ( informativno ).

OBJAVE
KONKURSI
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova-
njima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i
Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, člano-
va upravnih i Nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji
je osnivač Skupština opštine Modriča (“Službeni glasnik opštine Modriča”,
broj 7/17), Skupština opštine Modriča r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i Nadzornog
odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač
Skupština opštine Modriča

I – Skupština opštine Modriča raspisuje Javni konkurs za izbor i ime-
novanje:
1. direktora JU Razvojna agencija opštine Modriča, Modriča,
2. direktora JZU Dom zdravlja Modriča,
3. direktora JU Kulturno-sportski centar Modriča,
4. direktora JU Centar za socijalni rad Modriča,
5. tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča,
6. tri člana Upravnog odbora JZU Apoteka Modriča,
7. tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča,
8. tri člana Upravnog odbora JU Kulturno-sportski centar Modriča,
9. tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar,
10. jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije,
11. jednog člana Upravnog odbora – predstavnika osnivača JPU “Naša
radost” Modriča.
II – Direktor, članovi upravnih i Nadzornog odbora obavljaju poslove u
skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima ustanove i preduzeća u kojim
se vrši imenovanje.
III – Mandat direktora, članova upravnih i Nadzornog odbora iz tačke I
ovog konkursa traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
Aktom o imenovanju direktor zasniva radni odnos na određeno vrijeme.
Aktom o imenovanju članovi upravnih i Nadzornog odbora ne zasnivaju
radni odnos.
IV – Opšti uslovi za izbor kandidata:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere,
na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja Javnog konkursa,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za oba-
vljanje poslova na upražnjenom mjestu,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi za izbor direktora
I – 1. Posebni uslovi za direktora JU Razvojna agencija opštine Modriča:
– visoka stručna sprema,
– najmanje pet godine radnog iskustva na poslovima u kojima se doka-
zao kao sposoban menadžer,
– plan i program rada Agencije za mandatni period.
I – 2. Posebni uslovi za direktora JZU Dom zdravlja:
– visoka stručna sprema, VII stepen, doktor medicine – specijalista jedne od
grana medicine iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, doktor stomatologije – speci-
jalista, dipl. ekonomista, dipl. pravnik sa menadžerskim iskustvom u zdravstvu,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
I – 3. Posebni uslovi za direktora JU Kulturno-sportski centar su:
– visoka ili viša stručna sprema, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima.
I – 4. Posebni uslovi za direktora JU Centar za socijalni rad su:
– visoka stručna sprema, diplomirani socijalni radnik, diplomirani prav-
nik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog, diplo-
mirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni
edukator i rehabilitator),
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit za rad u upravi ili stručni ispit za rad u oblasti
socijalne zaštite.
VI – Posebni uslovi za članove upravnih i Nadzornog odbora
I – 1.1. JZU Dom zdravlja Modriča:
– visoka stručna sprema,
– poznavanje problematike u zdravstvu,
– poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora.
I – 2.1. JZU Apoteka Modriča:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike djelatnosti Apoteke,
– poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora.
I – 3.1. JU Centar za socijalni rad:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike i djelatnosti Centra za socijalni rad,
– poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora.
I – 4.1. JU Kulturno-sportski centar:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike i djelatnosti Centra,
– poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora.
I – 5.1. JP Srpski kulturni centar:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike i djelatnosti Preduzeća,
– poznavanje sadržaja i načina rada Nadzornog odbora.
I – 6.1. Turistička organizacija:
– visoka stručna sprema sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili
ekvivalent ekonomskog, pravnog ili turističkog smjera,
– najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.
I – 7.1. JPU “Naša radost”:
– visoka ili viša stručna sprema – VII ili VI stepen,
– poznavanje problematike i djelatnosti kojom se bavi Predškolska ustanova,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– najmanje tri godine radnog iskustva.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa zakonom, odnosno ne mogu obavlja-
ti dužnost koja je nespojiva sa funkcijom direktora, odnosno članstvom u
upravnom i nadzornom odboru.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs (u kojoj kandidat navodi i poziciju za koju se
prijavljuje) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i po-
sebnih uslova, i to:
– kraću biografi ju, sa adresom i kontakt-telefonom;
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– foto-kopiju lične karte;
– foto-kopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko
obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja
i dodatak diplomi; ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte
izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi
uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno
da se ne izdaje);
– ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo (za kandidate koji konkurišu
na mjesto gdje je potrebno radno iskustvo);
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije
od tri mjeseca);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu ko-
jom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja
položiti stručni ispit (za kandidate koji konkurišu na mjesto gdje je potreban
položen stručni ispit);
– uvjerenje o položenom stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite (za
kandidate koji konkurišu na mjesto gdje je potreban položen stručni ispit za
rad u oblasti socijalne zaštite),
– plan i program rada JU Razvojna agencija opštine Modriča za man-
datni period (za kandidate koji konkurišu na mjesto direktora JU Razvojna
agencija opštine Modriča);
– ovjerenu i potpisanu pismenu izjavu da kandidat:
1. nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja ovog konkursa,
2. nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od naj-
manje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavlja-
nje poslova na upražnjenom mjestu,
3. nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa funkcijom direktora, odnosno članstvom u upravnom i nadzornom odboru,
4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandi-
dat za direktora do okončanja izbornog postupka.
Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. II OGLASNI DIO – Broj 91 4.10.2017.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće
pozvani na intervju, a konačno imenovanje izvršiće Skupština opštine Modriča.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno
obaviješteni.
VII – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
VIII – Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana
objavljivanja Javnog konkursa.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično u šalter-
sali Opštine Modriča ili putem pošte dostaviti na adresu: Opština Modriča,
Vidovdanska broj 1, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i
Nadzornog odbora u javnim ustanovama i Javnom preduzeću čiji je osnivač
Skupština opštine Modriča – ne otvarati.
Broj: 01-022-157-2/17
26.9.2017. godine Predsjednik,
Modriča Siniša Nikić, s.r.

Izvor: JU Službeni glasnik Republike Srpske

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...