Home / MAGAZIN / POSAO / Građani BiH će putem interneta moći registrovati automobil i platiti kaznu?

Građani BiH će putem interneta moći registrovati automobil i platiti kaznu?

Usluge koje javna uprava u BiH pruža građanima i kompanijama bi uvođenjem elektronskih servisa, kao što je online registracija vozila, izdavanje građevinskih dozvola i slično bile dostupnije, kvalitetnije, efikasnije i jeftinije, a direktan pristup uslugama elektronskim putem smanjio bi i mogućnost korupcije.

Osim toga ovo su usluge koje su propisane EU direktivama sa kojima i BiH mora uskladiti način na koji posluje državna uprava.

Direktiva EU o uslugama “2006/123/EC” obavezuje zemlje članice da uklone nepotrebnu birokratiju, olakšava pokretanje poslovne djelatnosti u zemljama članicama i uspostavlja neke vrlo specifične obaveze. Naime, od zemalja članica se zahtjeva da uspostave “jedinstvene tačke kontakta” (JTK), odnosno mjesto gdje će tražitelji usluga moći dobiti sve relevantne informacije i završiti sve procedure vezane za svoje aktivnosti na jednom mjestu.

Budući da je BiH krenula u usklađivanje sa direktivama EU iz ove oblasti iz Ureda kooridnatora za reformu javne uprave BiH kažu da su već realizirali projekat “Okvir interoperabilnosti”, te da bi se njegovom punom implementacijom stvorilo okruženje za razmjenu informacija, podataka i dokumenata između institucija.

Ured je taj projekat završio, ali čekaju da vlade u BiH (Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH) donesu odluke o uspostavljanju okvira interoperabilnosti.

“Tek kroz uspostavljanje okvira interoperabilnosti i prihvatanja vlada da otvore i razmjenjuju svoje podatke građani će u punom obimu moći putem interneta, koristiti elektronske usluge nevezano za radno vrijeme i mjesto. Ovaj pomak je neophodan budući da građani raspolažu modernim sredstvima komunikacije (računari, pametni telefoni, tableti…), ali ih javna uprava ne prati i trenutno ne može ponuditi elektronske usluge kojim bi građani i poslovna zajednica mogli da rješavaju svoja životna pitanja”, kaže Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave BiH.

Borovac kaže kako za punu realizaciju ovog projekta institucije koje vode službene evidencije građana moraju modernizirati svoje elektronske registre, uvezati ih putem moderne servisne sabirnice gdje je to potrebno i na osnovu njih ponuditi elektronske usluge koje automatski znače povećanje efikasnosti i transparentnosti, pojeftinjenje, te se samim time odgovorne institucije stavljaju u funkciju građana.

Ured je u međuvremenu pokrenuo projekt “Uspostava BH portala” kroz koji je trenutno identificirao 227 usluga koje institucije na nivou BiH pružaju građanima i poslovnoj zajednici.

U ovoj fazi korisnici će moći putem portala pristupiti informacijama o navedenim uslugama, procedurama, uvjetima, iznosima taksi, nadležnim institucijama i direktnim kontaktima onih koji su zaduženi za pružanje tih usluga i obrascima zahtjeva za tim uslugama.

“Namjera je da portal u sljedećim fazama posluži kao podrška realizaciji elektronskih usluga na nivou BiH odnosno jedinstvena tačka pristupa za sve eUsluge BiH”, navode iz Ureda.

Čekaju se lokalni i entitetski organi

U toku je druga faza projekta i još uvijek se vrši testiranje portala.

U Republici Srpskoj počeo je funkcionisati portal “Sve na jednom mjestu” za registraciju poslovnih subjekata čime je olakšana i pojednostavljena registracija preduzeća u tom entitetu.

U Federaciji BiH je završeno uvezivanje matičnih ureda, a ono je prethodno urađeno i u RS, što je jako bitno kako za građane tako i za pružanje eUsluga. Zahvaljujući tome, bez obzira na mjesto rođenja, vjenčanja ili smrti izvode građani u Federaciji od jula ove godine mogu vaditi u najbližem matičnom uredu.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), jedna od institucija koja je odgovorna za osiguravanje tehničkih uslova institucijama da mogu pružati eServise navodi da su izvršene sve pripreme i stvoreni osnovni tehnički uslovi za funkcioniranje e-Servisa.

Vijeće ministara BiH 2010. godine usvojilo je Strategiju razvoja sistema ličnih dokumenata kojom je predviđeno da se u svrhu implementacije EU servisa iz Direktive “123/2006” omogući autentikacija građana putem lične karte na kojoj se nalazi digitalni elektronski kod.

Naime, prilikom pružanja elektronskih usluga, najosjetljiviji problem je precizno identificiranje osobe koja traži uslugu. BiH se opredijelila da se medij (kod) za identifikaciju nalazi na ličnoj karti, isto kao i veliki broj zemalja EU. Ove iskaznice su se u BiH počele izdavati u martu 2013. godine.

“Sada svaki građanin koji posjeduje elektronsku ličnu kartu može se identificirati elektronskim putem. Sada je neophodno da organi koji su zaduženi za implementaciju određenih servisa počnu pripremati i razvijati, te putem svojih portala učine dostupnim neophodne servise koje će koristiti građani. Preduslov koji se tiče pouzdane identifikacije tražitelja usluge je ispunjen, odnosno stvorena je mogućnost da se građani identificiraju putem eID – elektronske lične karte”, kaže Amila Opardija, glasnogovornica IDDEEA-e.

Sada se samo čeka da nadležni lokalni, kantonalni i entitetski organi krenu u pripremu i realizaciju svog dijela posla i da usluge koje pružaju učine dostupnim elektronskim putem.

Tri projekta u toku

Trenutno se realiziraju tri projekta koja će osigurati elektronske usluge, a za koja su osigurana finansijska sredstva iz IPA fondova. Putem interneta će biti omogućeno izdavanje ličnih dokumenata, registracija automobila, prijava promjene mjesta prebivališta.

Ovi projekti se razvijaju za potrebe nadležnih ministarstava unutarnjih poslova u svrhu podrške ovim institucijama da otvore povoljnije kanale komunikacije prema građanima.

U ovim projektom previđeno je uvođenje e-Servisa kao što su podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava), podnošenje zahtjeva za registraciju vozila (novih, polovnih i uvezenih), podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o promjeni prebivališta (promjena adrese).

”Prepreka koja se javlja kod implementacije trećeg e-Servisa (promjena prebivališta) vezana je za činjenicu da Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH još uvijek nije izmijenjen, a težište izmjena zakona bilo je upravo na ostavljanju mogućnosti građanima da prebivalište ili boravište i adresu stanovanja mogu prijaviti, odnosno odjaviti elektronskim putem preko portala nadležnih organa. Važno je napomenuti da se izdavanje ličnih dokumenata i registracija vozila oslanjanju upravo na prebivalište, odnosno ova prava se ostvaruju prema mjestu prebivališta”, kaže Opardija.

Rok za implementaciju ovog projekta je za oktobar – novembar 2014., a kada će servisi biti dostupni građanima isključivo ovisi od nadležnih MUP-ova i njihove spremnosti da ovakve servise stave na raspolaganje građanima.

Autentikacija građana će se vršiti putem elektronske osobne karte.

Pored toga, u toku su još dva projekta. Jedna od njih je uspostava e-Servisa vezanih za Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije (RNKiPE) putem kojeg će građanima biti omogućen uvid u ovaj registar i plaćanje izrečenih kazni. Rok za implementaciju ovog projekta planiran je za decembar 2014., a pristup ovom servisu isključivo zavrisi od nadležnih organa zaduženih za prekršaje.

Drugi je uspostava SMS-servisa koji će građanima omogućiti da efikasno, tačno i pouzdano dobiju informaciju o statusu ličnih dokumenata od momenta predaje zahtjeva do izdavanja, kao i ostalih SMS-servisa na osnovu podataka u evidencijama koje su u nadležnosti Agencije. Rok za implementaciju ovog projekta također je planiran za sljedeći mjesec ove godine, a dostupnost ove usluge građanima ovisi od spremnosti MUP-ova da ga počnu primjenjivati.

Trenutno je MUP RS-a u završnoj fazi priprema za ovu uslugu.

Izvor: Haber.ba

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...