Home / NOVOSTI / HRONIKA / Unapređenje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi

Unapređenje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi

Prenosimo objavu sa stranice Opštinske uprave Modriča, u cijelosti, kako slijedi:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-014-70-3/18
Datum: 20.03.2019. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 24. Statuta opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča“, broj 5/17), Odluke o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 75/18) i Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini, broj: 01-39-2937-1/13 od 14.01.2014. godine, Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika za sanaciju stambenih jedinica u kojima žive Romi u okviru projekta „Unapređenje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

I PREDMET POZIVA

Opština Modriča realizuje  projekat „Unapređenje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi“ na području opštine Modriča u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i  izbjeglice BiH.
Projektom su obuhvaćene Romske porodice sa područja opštine Modriča, koje posjeduju stambenu jedinicu koja nije uslovna za stanovanje tj. koja nema minimum  stambenih uslova  u skladu  sa Standardom  za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH.
Ukupna vrijednost projekta za stambeno zbrinjavanje Roma iznosi 57.600,00 KM koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz učešće Opštine Modriča, a ista će biti dodijeljena za sanaciju stambenih jedinica do visine raspoloživih sredstava za ovu namjenu.

II KORISNICI PROJEKTA 

Prijavu za dodjelu pomoći može podnijeti nosilac Romskog domaćinstva ili njen punoljetan član  koji nisu ranije koristili pomoć za sanaciju stambene jedinice.
Pomoć se može dodijeliti Romskoj porodici ili zajedničkom domaćinstvu (u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterijuma.

Osnovni kriterijumi – potrebna dokumentacija

 1. Broj članova domaćinstva – ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ovjerena fotokopija lične karte i CIPS obrasca za podnosioca zahtjeva i punoljetne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva.
 2. Dužina boravka u mjestu prebivališta/boravišta do 1992. godine, od 1992-2002. godine i nakon 2002. godine – potvrda o kretanju izdata od strane Policijske uprave Modriča ne starija od šest mjeseci.
 3. Dokaz o posjedu stambene jedinice koja je predmet sanacije – posjedovni ili vlasnički list, ugovor o korištenju ili ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva duži vremenski period nastanjen u navedenoj stambenoj jedinici.
 4. Pripadnost ranjivim skupinama u stanju socijalne potrebe za podnosioca ili članove zajedničkog domaćinstva o pripadanju jednoj od kategorija:
  • osobe sa invaliditetom, RVI, djeca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju – dostaviti rješenje ili uvjerenje nadležnog organa ne starije od šest mjeseci,
  • porodice poginulih boraca, porodice nestalih osoba, bivši logoraši, civilne žrtve rata – dostaviti rješenje ili uvjerenje nadležnog organa ne starije od šest mjeseci,
  • ostale ranjive kategorije (hronični bolesnici i dr.) – medicinski nalaz ljekara specijaliste ili nadležne komisije ne starije od šest mjeseci.
 1. Pripadnost ostalim skupinama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji:
  • korisnici socijalnih davanja – rješenje ili uvjerenje Centra za socijalni rad,
  • penzioneri – zadnji ček od penzije,
  • nezaposlene osobe – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
  • samohrani roditelji, staraoci ili hranitelji porodice – izjave korisnika.
 1. Obrazovanje – uvjerenje ili potvrda o redovnom školovanju
 2. Dosadašnje učešće u projektima sanacije ili izgradnje stambene jedinice – ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nije koristio sredstva za sanaciju stambenog objekta od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Posebni kriterijumi – potrebna dokumentacija

Stambeni status potencijalnih korisnika pomoći obavezno se provjerava na licu mjesta uvidom u stvarnu situaciju na terenu, te im se dodjeljuju bodovi po utvrđenim kriterijumima po težini stambene situacije, odnosno po kategoriji oštećenja.
Dokaz o stambenim uslovima potencijalnih korisnika utvrdiće Komisija neposredno na terenu.

III NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 Prijave sa dokazima o ispunjavanju kriterijuma iz javnog poziva, dostavljaju se lično ili poštom na adresu Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1, 74480 Modriča sa naznakom „Za Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma – ne otvaraj“.
Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Modriča, JU Centar za socijali rad Modriča i na veb sajtu Opštine Modriča.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Javni poziv će biti objavljen u jednom dnevnom listu, veb sajtu Opštine Modriča i na oglasnoj tabli Opštine Modriča.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 IV OSTALE ODREDBE 

Rang lista korisnika će se objaviti na oglasnoj tabli Opštine Modriča sa naznačenim pravom i rokom za prigovor, te će se dostaviti na verifikaciju Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

NAPOMENA: Sve dodatne informacije i uputstva mogu se dobiti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Modriča, Trg Nemanjića 4, Modriča.

NAČELNIK
Mladen Krekić, s.r.

Izjava

Obrazac za prijavu

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...