Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 34. sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 34. sjednica *(VIDEO)

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  24. septembra 2020. godine održana je 34. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednica  su prisustvovala 22 odbornika, a održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na početku sjednice na prijedlog predlagača povučena je treća tačka dnevnog reda, Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prodaju dijela akcija u svojini Opštine Modriča u AD „Komunalac-Modriča“ Modriča, nakon čega je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 33. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 11.06.2020. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta opštine Modriča za 2020. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o prestanku dužnosti člana upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Regulacionog plana „Modriča 1“;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Regulacionog plana „Preduzetnička zona“ u Modriči;
 6. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju Inicijative za promjenu granica naseljenih mjesta na teritoriji opštine Modriča; – (CD 1-materijal).
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina (Savo Marijanović);
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina (Nedeljko Ristić);
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti – k.č. broj: 2177/3 za k.o. Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o zasnivanju prava lične službenosti – pravo stanovanja;
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o privatizaciji stambene jedinice;
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni  i dopuni Odluke o komunalnom redu;
 14. Razmatranje Izvještaja o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2019. godinu;
 15. Razmatranje prijedloga Plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2020. godini;
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o Procjeni ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Modriča; – (CD 2-materijal).
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o Planu zaštite od požara opštine Modriča; – (CD 2-materijal).
 18. Razmatranje Informacije o radu društvenih organizacija i udruženja građana u 2019. godini;
 19. Razmatranje Informacije o stipendiranju studenata na području opštine Modriča;
 20. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa Omladinske politike u 2019. godini;
 21. Razmatranje Izvještaja o radu JPU „Naša radost“ Modriča za školsku 2019/2020. godinu;
 22. Razmatranje Programa rada JPU „Naša radost“ Modriča za radnu 2020/2021. godinu;
 23. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika
 24. Razno.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 33. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča, većinom glasova usvojen je Nacrt rebalansa budžeta opštine Modriča za 2020. godinu, uz zaključak da se pristupi izradi Nacrta budžeta opštine Modriča za 2021. godinu.

„Zbog pandemije virusa korona došlo je do značajnog smanjenja u naplati budžetskih prihoda. To dovodi do toga da i našu potrošnju uravnotežimo u skladu sa smanjenjima. Situaciju nam je donekle olakšao transfer koji smo dobili od Fonda solidarnosti, koji iznosi oko 600.000 KM. Zbog toga je ovaj rebalans umanjen za oko 770.000 KM u odnosu na prvobitni budžet. Pokušali smo gdje god je to moguće smanjiti izdatke, da bi se prilagodili novonastaloj situaciji i sačuvali budžetsku ravnotežu“, istakao je načelnik Odjeljenja za finansije Borislav Gvozden.

Veću pažnju i diskusiju  odbornika izazvala je Odluka o izmjeni  i dopuni Odluke o komunalnom redu. Odluka je usvojena uz dopunu  da se u članu jedan Odluke doda i „ispisivanje po ulicama i trotoarima u društvenoj svojini“. Usvojen je i zaključak da se pripremi izmjena Odluke o utvrđivanju mjesta na javnim površinama za plakatiranje i oglašavanje političkih subjekata za vrijeme trajanja političke kampanje.

Plan godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2020. godini, nakon duže rasprave i  glasanja odbornika, nije usvojen.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o Procjeni ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Modriča  i Odluka o Planu zaštite od požara opštine Modriča. Dodatna pojašnjenja na navedene dokumente dao je Omer Dervišbegović  predstavnik nosioca projekta za izradu dokumenata, Agencije za upravljanje rizicima (AZUR).

 

„Zahvalio bih se odbornicima na veoma konstruktivnoj raspravi. Na današnjoj sjednici usvojili smo dvije veoma bitne tačke za lokalnu zajednicu, Odluku o Procjeni ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Modriča  i Odluku o Planu zaštite od požara opštine Modriča. Očekuju nas još možda i dvije sjednice Skupštine opštine do lakalnih izbora, jer moramo pristupiti razmatranju bitnih odluka, kao što je rebalans budžeta“, istakao je predsjednik Skupštine Velibor Cvijić.

Ostale tačke dnevog reda su takođe usvojene.

Sjednica je završena u 11.00 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Video ćemo  uskoro postaviti…

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...