Home / NOVOSTI / HRONIKA / Poginuo vraćajući se sa svirke

Poginuo vraćajući se sa svirke

MO­DRIČA – Svet­ko Ćibić zva­ni Ćiba (53) iz Ko­zar­ske Du­bi­ce i Mi­ro­slav Oko­lić (57) iz Mo­driče po­gi­nu­li su u dvi­je odvo­je­ne sao­braćaj­ne ne­sreće ko­je su se u ne­dje­lju de­si­le u bli­zi­ni ovih op­šti­na, dok je če­tvoročla­na po­ro­di­ca Đurđević iz Bi­je­lji­ne po­vri­jeđena.

Ćibić, ko­ji je bio spor­tis­ta i mu­zičar, po­dle­gao je po­vre­da­ma u Uni­ver­zi­tet­skom kli­ničkom cen­tru RS na­kon što ga je u mjes­tu Jo­šik uda­rio audi 80 u noći između su­bo­te i ne­dje­lje dok se, ka­ko ne­zva­nično sa­zna­je­mo, pje­ške vraćao sa svir­ke iz Ko­zar­ske Du­bi­ce u Dra­kse­nić.

Nje­ga je auto­mo­bil uda­rio između 3.15 i 6.50, a vo­zač je po­bje­gao sa mjes­ta ne­sreće.

Po­li­ci­ji ni­je du­go tre­ba­lo da iden­ti­fi­ku­je dva­de­setče­tvo­ro­go­diš­njeg Du­bičani­na Mi­lo­ša Bačića zbog su­mnje da je učes­tvo­vao u ne­sreći u ko­joj je pje­šak za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de i po­bje­gao ne­pružajući po­moć po­vri­jeđenom li­cu.

Ne­srećni Ćibić pro­nađen je na ban­ki­ni u ne­dje­lju oko se­dam časo­va uju­tro i pre­ve­zen u UKC RS, ali je po­dle­gao.

Is­tog da­na oko 16 časo­va uha­pšen je i od­bje­gli vo­zač, pro­tiv ko­jeg će bi­ti po­dne­sen iz­vje­štaj tužilaš­tvu za počinje­na kri­vična dje­la ugrožava­nje ja­vnog sao­braćaja i ne­pružanje po­moći li­cu po­vri­jeđenom u sao­braćaj­noj nez­go­di.

Ćibić je go­di­na­ma bio gol­man Je­din­stva, a od fu­dbal­ske ka­ri­je­re opros­tio se 2016. go­di­ne, te počeo za­rađiva­ti na gi­ta­ri.

Mi­ro­slav Oko­lić je nas­tra­dao u sao­braćaj­noj ne­sreći na ma­gis­tral­nom pu­tu Mo­driča – Do­boj, ko­ja se de­si­la u ne­dje­lju oko 21 čas u mjes­tu Du­go Po­lje, ka­da su se su­da­ri­li  audi, za čijim vo­la­nom je bio on,  i to­jo­ta, u ko­joj se na­la­zi­la po­ro­di­ca Đurđević iz Bi­je­lji­ne.

Ra­di se o su­pružni­ci­ma Slađanu (46) i Ale­ksan­dri  (43) te nji­ho­vo dvo­je ma­lo­lje­tne dje­ce, si­nu (12) i kćer­ki (11), ko­ji su sje­di­li na za­dnjem sje­di­štu.

Oni su zadržani u do­boj­skoj bol­ni­ci zbog po­vre­da za­do­bi­je­nih u ude­su, ali je dje­vojčica na­kon hi­rur­škog za­hva­ta pre­mje­šte­na u UKC RS u Ba­nja­lu­ci.

Ka­ko nam je juče rečeno iz UKC RS, dje­vojčica je pri­mlje­na u Kli­ni­ku za anes­te­zi­ju i in­ten­zi­vno li­ječenje.

Pre­ma ri­ječima Je­le­ne Mo­rače, dežur­nog anes­te­zi­olo­ga, 11-go­diš­nja­ki­nja je pri­mlje­na u po­li­tra­uma­ti­zo­va­nom sta­nju, juče je bi­la svje­sna i sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja, a sve da­lje pro­gno­ze su pre­ura­nje­ne.

Ka­ko ne­zva­nično sa­zna­je­mo, do ne­sreće je do­šlo ka­da je audi pre­šao u su­pro­tnu tra­ku, te je do­šlo do di­rek­tnog su­da­ra s to­jo­tom, a Oko­lić je nas­tra­dao na li­cu mjes­ta.

Na mjes­to ne­sreće iza­šli su Hi­tna po­moć, mo­drička po­li­ci­ja i va­tro­gas­ci.

Ka­ko sa­zna­je­mo, na­ložena je ob­du­kci­ja ti­je­la nas­tra­da­log Oko­lića i izu­ze­ti su uzor­ci krvi.

Tri oso­be po­vri­jeđene su u sao­braćaj­noj nez­go­di ko­ja se pre­ksi­noć do­go­di­la u mjes­tu Lju­bačevo na pu­tu Ba­nja­lu­ka – Kneževo, u ko­joj su učes­tvo­va­li D.K. iz Ba­nja­lu­ke, ko­ji je bio za vo­la­nom audi­ja, i M.S. iz La­kta­ša, ko­ji je vo­zio mer­ce­des.

Oba vo­zača su po­vri­jeđena kao i  B.K. iz Ba­nja­lu­ke,  su­vo­zač u audi­ju.

Nez­go­da se de­si­la oko 16.50, a uviđaj je iz­vrši­la po­li­ci­ja iz  Ba­nja­lu­ke.

Izvor: Nezavisne novine

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...