Home / NOVOSTI / HRONIKA / NASTAVLJENA I ZAVRŠENA 23. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ODGOĐENA 24. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

NASTAVLJENA I ZAVRŠENA 23. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ODGOĐENA 24. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 21. oktobra  2015. godine  u 10,00 časova započeo je nastavak 23. sjednice Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika.

Razmatrane su: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena komunalnih usluga; Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 30.06.2015. godine; Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period  01.01. – 30.06.2015. godine;  Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje direktora i upravnog odbora JU „Razvojna  agencija opštine Modriča“ Modriča uz sljedeće: – Prijedlog riješenja o razrješenju VD direktora JU „Razvojna agencije opštine Modriča“ Modriča, Prijedlog riješenja o imenovanju direktora JU „Razvojna agencije opštine Modriča“ Modriča, Prijedlog rješenja o razrješenju upravnog odbora JU „Razvojna agencije opštine   Modriča“ Modriča, Prijedlog riješenja o imenovanju upravnog odbora JU „Razvojna agencije opštine  Modriča“ Modriča;  Informacija o stanju javne rasvjete; Informacija o radu društvenih organizacija i udruženja građana u 2014. godini; Informacija o stepenu realizacije mjera i zadataka iz Plana zaštite od požara opštine  Modriča za period od njegovog donošenja pa do 30.06.2015. godine;  Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja za 2014. godinu sa programom rada za 2015. godinu;  Informacija o nasilju u porodici.

Najveću pažnju i diskusiju odbornika izazvao je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena komunalnih usluga koji je usvojen uz sledeće zaključke:
1. Zadužuje se Kabinet načelnika da intezivno radi na iznalaženju rješenja, u saradnji sa susjednim opštinama, za regionalnu deponiju i transfer deponiju i da o tome redovno informiše Skupštinu opštine.
2.  Obaveza Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju je da u roku od 30 dana pripremi u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima:
– Odluku o komunalnom redu;
– Odluku o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada;
3. Obavezuje se AD „Komunalac“ da:
– Poboljša kvalitet pružanja usluga prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada.
– Uz podršku Komunalne policije obezbijedi potpun obuhvat prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada u svim urbanim zonama;
– Obezbijedi odvoženje i deponovanje otpada i iz prostora koji su izvan gradskog urbanog područja i u vezi s tim ostvari saradnju sa savjetima mjesnih zajednica;
4. AD „Komunalac“ i nadležna odjeljenja u Opštinskoj administrativnoj službi dužni su u roku od 90 dana pripremiti i dostaviti Skupštini opštine Modriča na razmatranje Informaciju o efektima primjene novih cijena i preduzetih mjera iz tačke 2. i 3. ovih zaključaka.
Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 30.06.2015. godine je takođe izazvao je veću pažnju odbornika koji je nakon diskusije usvojen većinom glasova.

„Zadovoljni smo ostvarenjem budžeta u prvih šest mjeseci tekuće godine. U poređenju sa predhodnom godinom budžetski prihodi su veći za 20% a ukupan budžet je veći za 17% nego što je bilo ostvarenje u istom periodu predhodne godine. Budžet se ostvaruje u skladu sa onim što je planirano jer ostvaranje budžeta je nekih 51% od ukupnog plana što je sasvim zadovoljavajuće u ovom momentu“, izjavio je Borislav Gvozden, načelnik odjeljenja za finansije.

Informacija o stanju javne rasvjete je jednoglasno usvojena uz zaključak da nadležno odjeljenje u roku od 30 dana pripremi prijedlog potrebnih stručno-tehničkih i finansijskih mjere radi uštede električne energije.

Ostale tačke dnevnog reda su usvojene većinom glasova. Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je postavilo pitanja koja se odnose na različite oblasti života sa područja cijele opštine.

Nakon razmatranja preostalih tačaka dnevnog reda sa 23. sjednice, predsjednik Skupštine je otvorio 24. sjednicu Skupštine opštine.  Sjednici je prisustvovalo 22 odbornika. Na prijedlog predlagača Prijedlog odluke o brisanju statusa javnog dobra i Informacija o stanju lične i imovinske bezbjednosti na području opštine Modriča u prvom polugodištu 2015. godine su povučene sa razmatranja, nakon čega su odbornici glasali za Dnevni red dostavljen u Sazivu. Odbornici nisu usvojili predloženi Dnevni red te je 24. sjednica odgođena. Novi termin održavanja biće određen na Kolegiju Skupštine opštine u petak, 23. oktobra 2015. godine.

“Danas smo raspravljali o tačkama sa 23. sjednice Skupštine, koja je prekinuta na prošlom razmatranju. Na neki način iscrpili smo i vrijeme a i dosta umora je prisutno. Dosta odbornika je bilo odsutno zbog poslovnih i zdravstvenih razloga. Nije bilo saglasnosti većine da se održi 24. Sjednica, koja je odgođena, a kolegij je zakazan za petak, 23. oktobar kada će biti određen novi termin održavanja”, rekao je Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...