Home / NOVOSTI / HRONIKA / Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova

Prenosimo objavu sa internet stranice Opštinske uprave Modriča.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
NAČELNIK OPŠTINE

Vidovdanska 1
74480 Modriča

Na osnovu člana 17. stav 1 Zakona o  studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/08) i člana 5 Odluke o stipendiranju studenata i dodjele studentskih stipendija („Službeni glasnik opštine Modriča“ broj 7/09), Načelnik opštine Modriča raspisuje:

  K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
visokoškolskih ustanova

I

U akademskoj 2017/2018. godini redovnim studentima sa stalnim mjestom boravka na području opštine Modriča, dodijeliće se ukupno  60 (šezdeset) stipendija.

II

Na konkurs se mogu javiti  studenti sa područja opštine Modriča koji ispunjavaju opšte i posebne uslove:

a) opšti uslovi:

 • da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da su studenti druge i viših godina studija, (ne odnosi se na djecu poginulih i nestalih boraca odbrambeno otadžbinskog rata i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske od I do IV  kategorije koji mogu kunkurisati za stipendiju i  kao studenti prve godine studija),
 • da imaju prebivalište na području opštine Modriča najmanje tri godine prije raspisivanja konkursa,
 • da studenti upisane druge godine nisu stariji od 22 godine života, treće 23, četvrte 24, pete 25 godina i šeste 26 godina života.

b) posebni uslovi:

 • da su prvi put upisali godinu studija,
 • da u vrijeme prijave na konkurs imaju status redovnog studenta,
 • da ne primaju stipendiju od drugog stipenditora.

III

Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni dostaviti: 

 • popunjeni obrazac prijave(koji se može nabaviti u Šalter sali opštine, šalter br. 3 svakim radnim danom od 7 do 15 sati)
 • kopiju lične karte podnosioca prijave,
 • kopiju potvrde o prebivalištu- boravištu na području opštine Modriča (CIPS prijava),
 • potvrda od fakulteta – akademije ili visoke škole koja treba da sadrži sledeće podatke: upisana godini studija, status redovnog studenta, prosjek ocjena u prethodnoj godini studija, broj položenih i prenesenih ispita  iz prethodne godine studija. Ukoliko potvrda ne sadrži sve tražene podatke treba priložiti i ovjerenu kopiju indeksa,
 • potvrdu o poslednjoj isplaćenoj plati zaposlenih članova porodičnog domaćinstva,
 • potvrdu od biroa za zapošljavanje za radno sposobne a nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko nisu prijavljeni na biro za zapošljavanje treba da prilože potvrdu od mjesne zajednice kojom se potvrđuje nezaposlenost,
 • ček o posljednjoj isplaćenoj penziji, ukoliko u porodičnom domaćinstvu ima penzionera,
 • potvrdu od škole ili fakulteta za članove zajedničkog domaćinstava (braću ili sestre) koji imaju status učenika ili redovnog studenta,
 • potvrda od srednje škole ili ovjerena kopija diplome o ostvarenim rezultatima na međunarodnim, državnim i republičkim srednjoškolskim takmičenjima iz oblasti nauke i kulture.
 • potvrdu od granskog sportskog saveza o ostvarenim rezultatima u oblasti sporta ( dostavljaju samo studenti koji su učestvovali na međunarodnim sportskim takmičenjima ili su bili u seniorskoj selekciji Premijer lige BiH i seniorskoj selekciji Prve lige Republike Srpske).

IV

Rok za podnošenje prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom je 21 (dvadeset jedan) dan od dana  objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Skupštine opštine Modriča i Internet stranici opštine Modriča.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs koje su podnijeli studenti sa drugih opština, studenti koji već imaju stipendije, kao i studenti koji su dobijali stipendiju  kod drugog pravnog lica i istu svojom krivicom izgubili neće biti razmatrane.

Ako se  provjerom utvrdi da je kandidat u prijavi na konkurs prećutao, prikrio ili  dao netačne podatke, neće dobiti stipendiju, pa i u slučajevima kada se provjerom dođe do istinitih podataka,  koji kad se izboduju kandidat stiče pravo na stipendiju, 

Spiskovi o dodijeljenim stipendijama (rang – lista) biće objavljeni na oglasnoj tabli Opštine  30 (trideset) dana po zaključivanju konkursa.

Kandidati koji smatraju da su oštećeni mogu izjaviti žalbu Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang – liste.

V

U dodjeli stipendija prednost imaju kandidati:

 • studenti invalidi odbrambeno – otadžbinskog rata,
 • djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 • djeca invalida rata od  I – I V kategorije i
 • djeca civilne žrtve rata.

Ostali kandidati se boduju i rangiraju prema sledećim kriterijumima:

 • uspjeh u učenju u prethodnoj godini studija,
 • upisana godina studija,
 • socijalni status,
 • rezultati ostvareni u oblasti nauke, kulture i sporta.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost za dodjelu stipendije ima student koji ima veći broj bodova ostvarenih po osnovu prosjeka položeni ispita i broja prenesenih ispita.

VI

Deficitarna zanimanja su ona zanimanja za kojima je iskazana potreba od strane privrednih subjekata, državnih organa i ustanova sa područja opštine Modriča, a kojih nema u dovoljnom broju na birou rada i na evidenciji stipendista opštine Modriča.

Deficitarna zanimanja je utvrdila  Komisija za dodjelu stipendija za akademsku 2017/2018. godinu i utvrđivanje deficitarnih zanimanja, koja se stiču završetkom studija na sledećim studijskim programima:

 • studij tehnologije – smjer obućarska tehnologija i dizajn ,
 • studij mašinstva,
 • studij elektrotehnike.

VII

Visina osnovne stipendije se utvrđuje svake godine najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Osnovna stipendija za školsku 2016/2017. godinu iznosila je 100,00 KM.

Osnovna stipendija se uvećava za 30% studentima koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i imaju prosjek ocjena 8,00 i više.

Broj:02-67- 17-2 / 17                  
Datum: 31.10. 2017. godine                                                        

NAČELNIK
s.r. Mladen Krekić

 

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2017/18 godinu (prijavni obrazac)

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...