Home / NOVOSTI / MODRIČA / Konkurs za dodjelu stipendija Fonda Dr. Milan Jelić

Konkurs za dodjelu stipendija Fonda Dr. Milan Jelić

Fond Dr. Milan Jelić, raspisao je konkurs za dodjelu stipendija prvog, drugog i trećeg ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu na akademskoj 2014/2015. godini.

Za prvi ciklus studija biće dodjeljeno ukupno 110 stipendija, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.

Od ukupno planiranog broja (75 stipendija) za studente prvog ciklusa studija koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini biće dodijeljeno:

– 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
– 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
– 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
– 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
– 10 stipendija studentima društvenih nauka,
– 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
– 5 stipendija studentima umjetnosti.

Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2014/2015. godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2014/2015. godini iznosi 800,00 (osamstotina) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Za drugi ciklus studija biće dodjeljeno 8  stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Za treći ciklus studija biće dodjeljeno 5 stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Za više detalja o samom konkursu, načinu bodovanja, načinu prijave i o samom obrazcu za prijavu posjetite sajt https://www.fondmilanjelic.org

 

Da podsjetimo:


Milan JelicDr Milan Jelić rođen je 26. marta 1956. godine u Koprivni.  Ekonomski fakultet završio je u Subotici. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, gdje je i magistrirao, a potom odbranio doktorsku disertaciju na temu „Problemi i modaliteti organizaciono-upravljačke transformacije preduzeća u tranziciji“.

Dr Milan Jelić je obavljao niz najodgovornijih funkcija: funkciju generalnog direktora preduzeća „8. Septembar“ u Modriči i generalnog direktora Rafinerije ulja Modriča. Od oktobra 2006. do smrti vršio je funkciju predsjednika Republike Srpske i predsjednika  Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine.

U više navrata za svoj rad nagrađivan je prestižnim priznanjima među kojima posebno ističemo priznanje Menadžera godine u Republici Srpskoj za 2002. godinu, te Menadžera decenije u BiH u 2003. godini. Prema ocjenama ekonomskih stručnjaka, Milan Jelić je i u 2004. godini najuspješniji menadžer u Republici Srpskoj. Kao priznati sportski radnik u zemlji i inostranstvu postigao je ogromne rezultate, prije svega na promociji sporta i sportske kulture u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Dr Milan Jelić preminuo je 30. septembra 2007. godine.

Kao predsjednik Republike Srpske osnovao je fond za stipendiranje studenata, koji je nakon njegove prerane smrti dobio naziv po njemu.

Misija Fonda dr Milan Jelić je podsticanje talentovanih mladih ljudi u Republici Srpskoj da unapređuju svoj potencijal i ostvaruju rezultate po kojima će biti prepoznati kao intelektualna elita, čija će stečena znanja i vještine biti osnov za razvoj Republike Srpske.

Izvor: Modriča 053.com

U prilogu dodajemo originalan tekst poziva na Konkurs sa oficijelne stranica Fond Dr Milan Jelić.

 

Konkurs za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija – dodiplomski studij

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12 i 33/14), člana 10. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14), i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić” („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 35/11), Ministarstvo nauke i tehnologije   r a s p i s u j e

 

 J A V N I    K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u
inostranstvu u akademskoj 2014/2015. godini

 I

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda dr Milan Jelić redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu za akademsku 2014/2015. godinu, i to:
ukupno 110 stipendija za studente prvog ciklusa, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.

Od ukupno planiranog broja (75 stipendija) za studente prvog ciklusa studija koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini biće dodijeljeno:

– 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
– 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
– 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
– 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
– 10 stipendija studentima društvenih nauka,
– 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
– 5 stipendija studentima umjetnosti.

 

II

Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2014/2015. godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2014/2015. godini iznosi 800,00 (osamstotina) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

III

Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fonda dr Milan Jelić imaju redovni studenti prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu, pod uslovima:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
– da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske;
– da je redovan student;
– da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu;
– da na dan objavljivanja javnog konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno;
– da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i

– da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00 .
IV

Kriterijumi koji se boduju za studente prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studente prvog ciklusa na univerzitetima u inostranstvu su:

– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu prosječne ocjene su:

prosječna ocjena h 10    (zaokruženo na dva decimalna mjesta),

– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu njegove godine studija su:

druga godina studija dodatni 1 bod;

treća godina studija dodatnih 2 boda;

četvrta godina studija dodatnih 3 boda;

peta godina studija dodatnih 4 boda i

šesta godina studija dodatnih 5 bodova,

– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu svih položenih ispita iz prethodne školske godine – dodatni 1 bod.

– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi su:

od 1. do 50. mjesta dodatnih 10 bodova,

od 51. do 100. mjesta dodatnih 8 bodova,

od 101. do 150. mjesta dodatnih 6 bodova,

od 151. do 200. mjesta dodatnih 4 boda.
V

Bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama (10 bodova); objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja (8 bodova); recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja (5 bodova); učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini (6 bodova); učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije (3 boda); prihvaćen patent (5 bodova); učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (4 boda); učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (3 boda); učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini (2 boda); učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (1 bod).

VI

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački III i IV Konkursa, studenti prvog ciklusa su dužni priložiti:

– uvjerenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih;

– originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, koje je izdato nakon  objavljivanja javnog konkursa;

– potvrdu da ima status redovnog studenta i da nije obnavljao nijednu  akademsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu;

– potvrdu o visini prosjeka ocjena koja mora biti veća od 9,00 (uključujući i  prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i  Hercegovini, odnosno prosječnu ocjenu koja mora biti veća od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente na univerzitetima u inostranstvu) , osim za studente koji studiraju na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi koji moraju imati prosječnu ocjenu veću od 9,00;

– potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov)

– prepis ocjena svih položenih ispita i

– potvrdu o redovno upisanoj godini studija.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke V, studenti uz prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalim naučnim i stručnim konferencijama prilažu separate objavljenih radova, odnosno recenziranu i objavljenu naučnu knjigu/monografiju, odnosno potvrdu o prihvaćenom patentu izdatu od strane Zavoda za patente. Kao dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) studenti prilažu diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju Fonda, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova po članu V ovog konkursa, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova ili prisustva konferencijama ili učešća na takmičenjima (izložbama, festivalima) koji ranije nisu bili predmetom ocjene.

Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od 3 godine.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

VII

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu (osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca.

 

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda dr Milan Jelić, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva nauke i tehnologije, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije

Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, I ciklus studija

sa naznakom „Ne otvarati“

Izvor: Fond Dr Milan Jelić

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...