Home / NOVOSTI / HRONIKA / Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

OPŠTINA MODRIČA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

Opština Modriča i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Modriča koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja opštine Modriča za period 2017.- 2026., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Projekti ruralnog razvoja kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje
 2. Podrška projektima u oblasti edukacije stanovništva iz opštine Modriča sa svrhom povećanja konkurentnosti na tržištu rada sa naglaskom na mlade i žene
 3. Socijalna inkluzija marginalizovanih grupa s fokusom na djecu sa poteškoćama u razvoju i starije građane
 4. Projekti unapređenja kulturnih sadržaja na području opštine Modriča
 5. Omasovljenje sportskih aktivnosti i rekreacije
 6. Projekti i aktivnosti unapređenja sadržaja za djecu i mlade u slobodno vrijeme

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 Opština Modriča i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2019. – maj 2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Opštine Modriča www.modrica.ba

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za opštinu Modriča takođe se može preuzeti od 10. juna do 22. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected]; [email protected] ili lično preuzimanjem u kancelariji br. 8, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (II sprat), Opština Modriča.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom juna 2019. godine u 10,00 sati u sali Skupštine opštine Modriča. Predstavnici OCD mogu se prijavti za PCM trening na email adresu [email protected] do petka, 14. juna 2019. godine do 14.00 sati.
 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan juna 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u učionici JP Srpski kulturni centar u Modriči. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora, a prvi sastanak sa mentorom planiran je za jun 2019. godine od 14,00 u sklopu zadnjeg dana PCM treninga. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem opštinske internet stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Modriča. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 17. jula 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Modriča i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 časova na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Opština Modriča
Šalter sala
Vidovdanska 1.
74480 Modriča
Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 22. jul 2019. godine, do 15. časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na www.ba.undp.org te na web stranici Opštine Modriča (www.modrica.ba), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

 

> PRILOZI <<

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...